วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่องการต่อยอดทางภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในรูปแบบของเครื่องจักสาน นอกจากนี้ บทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง The Characteristics of Tourist Orchard Practices in Trat Province towards Their Multifunctionality and Values ซึ่งผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าของสวนผลไม้ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนื้อหาของบทความมีความน่าสนใจและทันสมัย เหมาะกับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

บรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

สามประสานการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนปกาเกอะญอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ณัฏฐ์ชรัชช์  สาระหงษ์ และคณะ

การท่องเที่ยวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางอาหารของกลุ่มวัฒนธรรมตามชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี
อัญชัญ  ตัณฑะเทศ และอังสุมาลิน  จำนงชอบ

แนวทางการพัฒนาแรงจูงใจในการเดินทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพบ่อน้ำร้อนเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
อุมาพร  บุญเพชรแก้ว และอิสระพงษ์  พลธานี

ชุมชนกับการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาประเพณีแห่นาคโหด บ้านโนนเสลา ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ฐิติรดา  เปรมปรี

การศึกษาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการใช้เครือซูดวัสดุธรรมชาติเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในรูปแบบของเครื่องจักสาน
ศาสตรา  เหล่าอรรคะ

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และความหลากหลายของทรัพยากรทางธรรมชาติในพื้นที่เกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
จุฑาธิปต์  จันทร์เอียด และคณะ

การสร้างแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วเพื่อรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวชายแดน
กฤติกา  สายณะรัตร์ชัย และคมสิทธิ์  เกียนวัฒนา

The Characteristics of Tourist Orchard Practices in Trat Province towards Their Multifunctionality and Values
Phornphan  Roopklom

Related Post