วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ การศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทอง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทิศทางตลาดฯลฯ The Importance and Challenges of Implementing Multicultural Music Education in a Music Classroom at International Schools ศาสตร์พระราชาฯ โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นต้น

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล
Rewadee Ungpho
3 – 12

แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
Paradon Chinsorn, Somkhit Suk-erb
13 – 24

การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ
Sirichai Tupkhwa, Somkhit Suk-erb
25 – 36

การศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทอง จังหวัดจันทบุรี
Suratsawadee Sinwat, et al.
37 – 49

รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทิศทางตลาดและการขยายทิศทางตลาดส่งผลต่อการจัดการกลยุทธ์ต่อประสิทธิภาพสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร
Wirut Nakkhasin, Sangkae Punyasiri, Poonpong Suksawang
50 – 61

ประติมากรรมร่วมสมัย: ถอดรหัสองค์ความรู้ทางสุนทรียภาพที่เหมาะสมกับสวนสาธารณะในประเทศไทย
Adool Booncham, Songkoon Chantachon, et al.
62 – 71

The Importance and Challenges of Implementing Multicultural Music Education in a Music Classroom at International Schools in Bangkok, Thailand
Sevi Niza Tepa, Kyle R. Fyr., et al.
72 – 86

บทความวิชาการ
Academic Article

ศาสตร์พระราชา : พุทธบูรณาการแห่งนวัตกรรมศาสตร์สมัยใหม่เพื่อสังคมไทยทุกระดับ
Phrakru Sunthonkhemapinan, Phrakru Sujitkittiwat,
Phrapalad Wetchayan Thitasuttho
87 – 101

โอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวคุณภาพ ในประเทศไทย
Kittiya Keadplang
102 – 109

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับฯ .....