วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

วัฒนธรรมการมีบุตรในพื้นที่ชายแดนใต้
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
3-15

เพลงไทยสากลสำหรับเด็กช่วงปี พ.ศ. 2482 – 2500
จิตร์ กาวี
16-25

โขนเฉลิมกรุง : แนวคิด รูปแบบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดง
กรินทร์ กรินทสุทธิ์
26-37

การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ปวีณา งามประภาสม
38-48

กระบวนทัศน์นวัตกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ กระแสวัฒนธรรมสตรีนิยม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ็ญประภา เกื้อชาติ และสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
49-63

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก
พัชรินทร์ จึงประวัติ
64-76

บทความวิชาการ
Academic Article

สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและประเทศไทย
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
77-87

การอนุรักษ์ สืบสาน และการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาติพันธุ์ไทลื้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วิชุลดา มาตันบุญ
88-96

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2556)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2556)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 5 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการฯลฯ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2554)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2554)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 ประกอบด้วยบทความเรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฯ จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (มกราคม – มิถุนายน 2556)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (มกราคม – มิถุนายน 2556)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 ประกอบด้วยบทความเรื่อง ที่น่าสนใจ อาทิการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน .....