วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 33 (มกราคม – มิถุนายน 2560)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การศึกษาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของรัฐเกรละ ประเทศอินเดีย
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และสุจิตรา สุคนธทรัพย์

ภาพถ่ายความงามของศิลปวัฒนธรรมวิถีชาวไทยพุทธตำบลปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์
จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์ และเพ็ญนภา มณีอุด

รูปแบบการจัดการสื่อสารพิพิธภัณฑ์อุทยานการเรียนรู้กรุงเทพมหานครที่มีผลต่อ ความสำเร็จของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
กิตพล เชิดชูกิจกุล

แนวทางการพัฒนาส่วนประสมทางการตลาดของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวชาวยุโรปและเอเชียในกรุงเทพมหานคร
กฤติกา สายณะรัตร์ชัย

การทวงถามในภาษาไทย : การศึกษากลวิธีทางภาษาและข้อคำนึงที่เป็นเหตุจูงใจ
สิทธิธรรม อ่องวุฒิวัฒน์

Thatsana Nataya Chatri Dance : A Creative Conservation Process of Performing Arts for Competition
Dusittorn Ngamying

บทความวิชาการ
Academic Article

พวงหรีด : วัฒนธรรมตะวันตกที่งอกงามในประเพณีไทย
รุจิราภา งามสระคู

จันทบุรี : เมืองท่าชายฝั่งทะเลตะวันออกบนเส้นทางอารยธรรมเขมรกับสยามประเทศไทย
กำพล จำปาพันธ์

อัตลักษณ์ในเอกลักษณ์ : พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น
นงลักษณ์ ลิ้มศิริ

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2559)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2559)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกผกาวดี ภู่จันทร์ และ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2559)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตรัชฎา .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (มกราคม – มิถุนายน 2556)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (มกราคม – มิถุนายน 2556)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 ประกอบด้วยบทความเรื่อง ที่น่าสนใจ อาทิการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน .....