วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2559)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลก
ผกาวดี ภู่จันทร์ และ โสรัจวรชุม อินเกต
3-16

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด
ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ
17-30

การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในชุมชนประเภทพิพิธภัณฑ์และวัด : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
เพลินพิศ สมสกุล
31-43

เพลงทับในรูปแบบการแสดงหนังตะลุง : กรณีศึกษานายทับในคณะของนายหนังตะลุงที่ได้เป็นศิลปินแห่งชาติ
ผกามาศ ชัยบุญ
44-58

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าร้านอาหารไทยในประเทศมาเลเซีย
ปาริชาติ เบ็ญฤทธิ์
59-72

บทความวิชาการ
Academic Article

ภูมิปัญญาและการสืบทอดผ้าไทยพวนบ้านใหม่ จังหวัดนครนายก
อารีวรรณ หัสดิน
73-88

การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวค่ายพักแรมเพื่อเยาวชน
กฤติกา สายณะรัตร์ชัย และคมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
89-99

กระบวนการสร้างพื้นที่ทางสังคมของผีอีสาน
ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์
100-110

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 (มกราคม – มิถุนายน 2555)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 (มกราคม – มิถุนายน 2555)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ฯลฯ ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน .....