วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
รัชฎา จิรธรรมกุล
3-17

การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัดอุตรดิตถ์
รวิวรรณ วันวิชัย
18-30

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกประเภทเครื่องปั้นดินเผาของนักท่องเที่ยวในเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
วสันต์ กานต์วรรัตน์
31-40

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสะท้อนอัตลักษณ์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ
มธุรา สวนศรี
41-55

บทความวิชาการ
Academic Article

ผ้าทอมือ : การอนุรักษ์และการพัฒนาลวดลายผ้ายกดอกของจังหวัดลำพูน
ทักษิณา พิพิธกุล
56-67

A Study of Porn Pirom’s Compositions and Thai Thao Composition Composed from Porn Pirom’s Melodies
มานพ วิสุทธิแพทย์ และเอื้อมพร รักษาวงศ์
68-80

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2558)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2558)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาด .....