วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2558)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาด เกาะกลอย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขวัญดี ศรีไพโรจน์ และ ละเอียด ศิลาน้อย
3-14

การพัฒนาความรู้และความซาบซึ้งในนาฏศิลป์ล้านนาของนักเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนประจำจังหวัดลำพูนและจังหวัดลำปาง
อุดมการณ์ ฉางข้าวคำ และ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา
15-27

การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลภาวะผู้นำสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของงานมัคคุเทศก์เฉพาะ (ต่างประเทศ-เฉพาะพื้นที่)
พิศสุภา ปัจฉิมสวัสดิ์
28-40

ปัจจัยที่สำคัญต่อการท่องเที่ยวโบราณสถานเขตอรัญญิก เมืองนครชุม จังหวัดกำแพงเพชร
วนัชพร จันทรักษา และ วารัชต์ มัธยมบุรุษ
41-54

บทความวิชาการ
Academic Article

การเปรียบเทียบตัวละครหลักและความเชื่อที่สะท้อนผ่านตำนาน เรื่อง “แม่นากพระโขนง” และ “นางพญางูขาว” 白蛇传)
ปานชีวา ภู่ขวัญพงษ์
55-67

National Heritage Values in Lao PDR and Singapore: Its Functions and Effects
Korakit Choomgrant
82-90

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม .....