วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับฯ กรณีศึกษาโรงแรมเซียงไฮ้ แมนชั่น เรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนานักท่องเที่ยว และภาพลักษณ์ขนมไทย บทความวิชาการเรื่องชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน และงานรักริวกิว ประวัติและเทคนิคการสร้าง ซึ่งทุกบทความมีเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมบูธีค กรณีศึกษาโรงแรมเซี่ยงไฮ้ แมนชั่น
นายวสันต์ กานต์วรรัตน์
3-15

การบริหารจัดการดนตรีไทยร่วมสมัย กรณีศึกษาวงโจงกระเบน
วิสุทธิ์ ไพเราะ
16-27

ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว หาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
นายณัฐพล ศิวะพิรุฬห์เทพ
28-38

ภาพลักษณ์ขนมไทยในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช
39-50

ชนกลุ่มน้อยเผ่าไต : พี่น้องเผ่าไทในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ, ดร.ฉวีวรรณ ว่องเจริญกุล
51-64

ชื่อเรื่อง งานรักริวกิว : ประวัติและเทคนิคการสร้าง
Tomohito Takata
65-76

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2557)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2557)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทยอาจารย์อภิณัทธ์ บุญนาค3-16 แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม .....