วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2554)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 22 ประกอบด้วยบทความเรื่อง วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการฯ จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผล การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์ สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา สมาคมพ่อครัวไทยและเคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ และคำศัพท์น่ารู้

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
1-2

บทความวิจัย
Research Article

วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ : กรณีศึกษา สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สุนีย์ เอมดวงดี
3-15

จริยธรรมในการเรียนอีเลิร์นนิ่ง
วิริยะ โภคาพันธ์
16-20

การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนและการเรียนรู้ทางสังคม
วชิรพันธ์ ชัยนนถี
21-25

The Patterns of Language Use in the Southernmost Provinces of Thailand
Sirikun Nookua
26-35

จิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการประเมินผล
ชัยพัฒน์ พันธุ์วัฒนสกุล
36-45

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
สมบัติ เสียมทอง
46-53

คุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมการปกครอง ของจังหวัดสุพรรณบุรี
จันทรัตน์ บุญหนัก
54-61

บทความวิชาการ
Academic Article

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ กับทรัพย์สินทางปัญญาและวันนักประดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
62-65

สุนทรียรสดนตรีพื้นเมืองล้านนา
อังคณา ใจเหิม
66-74

บทสัมภาษณ์
Exclusive Interview

สมาคมพ่อครัวไทย และ เคล็ดลับสู่การเป็นเชฟ
กุลจิรา หวังสงวนกิจ
75-77

คำศัพท์น่ารู้
เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์
78-80

Related Post