กองบรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ
ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ชลลดา  มงคลวนิช | มหาวิทยาลัยสยาม

กองบรรณาธิการ
ศ.ดร.คณิต  เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
รศ.ดร.สิน  งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ผศ.ดร.จิรานุช  โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม มหาวิทยาลัยสยาม
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ดร.นันทิรา ภูขาว มหาวิทยาลัยสยาม
อาจารย์ปิยวรรณ ท้อนสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


ฝ่ายจัดการ และเลขานุการกองบรรณาธิการ    
อาจารย์ ปัญจมา เปมะโยธิน
อาจารย์ สุนทร สอนกิจดี
ดร.อังคณา ใจเหิม
นางสาว โศพิฐฐา นพคุณ

ฝ่ายพิสูจน์อักษร
นางสาวสุภาวดี สอนชา
นางสาวศุภิสรา พุ่มมาลี
Mr. Sean Meadows

กำหนดการเผยแพร่
ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม

สถานที่จัดพิมพ์
สถาบันวิศวกรรมการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสยาม