ผู้ทรงคุณวุฒิ

1.) ศ.ดร.ม.ร.ว.สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
2.) ศ.ดร.สุจริต เพียรชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3.) ศ.ดร.ทวีป ศิริรัศมี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
4.) ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5.) ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ นักวิชาการอิสระ
6.) ศ.ดร.คณิต เขียววิชัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
7.) รศ.ดร.ธนวดี บุญลือ มหาวิทยาลัยสยาม
8.) รศ.ดร.พัชนี ตั้งยืนยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9.) รศ.ดร.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน์ งามสม มหาวิทยาลัยสยาม
10.) รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
11.) รศ.ดร.ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
12.) รศ.ดร.วิเชียร ชิวพิมาย วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
13.) รศ.ดร.เลิศพร ภาระสกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
14.) รศ.ดร.สิน งามประโคน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
15.) รศ.ดร.โสภนา ศรีจำปา มหาวิทยาลัยมหิดล
16.) รศ.ดร.นิศศา ศิลปเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
17.) รศ.พิษณุ เจียวคุณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
18.) ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช มหาวิทยาลัยสยาม
19.) ผศ.ดร.สมยศ วัฒนากมลชัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
20.) ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง มหาวิทยาลัยสยาม
21.) ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร มหาวิทยาลัยสยาม
22.) ผศ.ดร.เปรมฤดี ชอบผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23.) ผศ.ประนอม ลี้ถาวร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
24.) ผศ.ดร.พลเรือตรีหญิงสุภัทรา เอื้อวงศ์ มหาวิทยาลัยสยาม
25.) ผศ.ดร.จิรานุช โสภา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
26.) ผศ.ดร.ชมพูนุท โมราชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
27.) ดร.อรรถวิท ศิลาน้อย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28.) ดร.พยุงศักดิ์ จันทรสุรินทร์ มหาวิทยาลัยสยาม
29.) ดร.ฉวีวรรณ จันทรัตน์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
30.) ดร.สุพัชรจิต จิตประไพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
31.) ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์ มหาวิทยาลัยมหิดล
32.) ดร.สุนันทา มิตรงาม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
33.) ดร.ลักขณา ดาวรัตนหงษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
34.) Mr. Lian Cowie Thammasat University
35.) Assoc.Prof.Dr.Ruhet Genc Istanbul Bilgi University
36.) Mr. Sean Meadows Siam University