วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่องการต่อยอดทางภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในรูปแบบของเครื่องจักสาน นอกจากนี้ บทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง The Characteristics of Tourist Orchard Practices in Trat Province towards Their Multifunctionality and Values ซึ่งผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าของสวนผลไม้ที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สอดแทรกด้านวัฒนธรรมและการรักษาทรัพยากรธรรมชาติเนื้อหาของบทความมีความน่าสนใจและทันสมัย