วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม การพัฒนารูปแบบการแสดงหมอลำหมู่เชิงธุรกิจ การศึกษาภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอาการสตรีวัยทอง รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของทิศทางตลาดฯลฯ The Importance and Challenges of Implementing Multicultural Music Education