วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 40 แล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับรูปแบบกิจกรรมของสังคมมนุษย์ที่แสดงความเป็นชาติให้ปรากฏชัดเจนขึ้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย ทำให้การศึกษาด้านวัฒนธรรมมีแง่มุมต่างๆ ที่น่าสนใจใคร่ศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งวารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้ ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความวิชาการที่น่าสนใจหลายบทความ โดยเฉพาะบทความเรื่องการแสดงมะโย่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของชาวมุสลิมที่มีมานานกว่า 400 ปี รวมทั้งบทความที่พยายามจะสื่อให้เห็นว่าข้าวตอกมีส่วนสำคัญกับวิถีชีวิตคนอีสานอย่างไร เป็นต้น ท้ายนี้ ในนามของกองบรรณาธิการ ขอขอบคุณเจ้าของบทความทุกท่านที่นำบทความที่น่าสนใจมาตีพิมพ์เผยแพร่ และขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ช่วยประเมินบทความและได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ เพื่อให้บทความทุกบทความมีความสมบูรณ์ขึ้น ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

บรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ชุมชนเรื่องพิธีกรรมพื้นบ้านล้านนาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ                     

สามารถ  ใจเตี้ย

การแสดงมะโย่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้                            

สุขสันต์  สกุลสวน และเรวดี  อึ้งโพธิ์

การศึกษาอัตลักษณ์ประเพณีบุญเดือนหกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยภูมิ                      

ฐิติรดา  เปรมปรี

จากนิทานพื้นบ้านในจังหวัดเลยสู่ภาพยนตร์เชิงสร้างสรรค์

ภัทรธิรา  ผลงาม และฐานชน  จันทร์เรือง

การพัฒนาศักยภาพกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของกลุ่มชนไทยทรงดำ

นงลักษณ์ โพธิ์ไพจิตร และคณะ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคยปลาสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวบ้านหมู่ที่ 12 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

วารีพร  ชูศรี และคณะ

บทความวิชาการ
Academic Article

ฟ้อนถวยสมมาข้าวตอกมงคล

ชมภูนาฎ  ชมภูพันธ์ และคณะ

การศึกษาอัตลักษณ์แม่สอดเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในเทศบาลแม่สอด จังหวัดตาก

กฤติกา  สายณะรัตร์ชัย และคมสิทธิ์  เกียนวัฒนา

แนวทางการพัฒนาสู่การเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรี

ตวงทอง  สรประเสริฐ

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 (มกราคม – มิถุนายน 2563)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง การเล่าเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางรายการสารคดีโทรทัศน์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย .....