วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง การเล่าเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางรายการสารคดีโทรทัศน์ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย วัฒนธรรมข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต และ บทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง Cultural and Heritage Tourism Management: the Value of Cultural and Heritage Assets in Thailand ซึ่งผู้เขียนได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับคุณค่าด้านวัฒนธรรมอย่างน่าสนใจและทันสมัย เหมาะกับนักวิชาการและผู้สนใจทั่วไปเป็นอย่างยิ่ง

บรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตพื้นที่ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
โชติ บดีรัฐ

กรับในวัฒนธรรมดนตรีลุ่มน้ำโขง
นพพล ไชยสน และคณะ

ผักพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ

การเล่าเรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่นทางรายการสารคดีโทรทัศน์
ปัณณวัฒน์ บำรุง

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวด้านอาหารภาคใต้เชิงสร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย
ณภัทร นาคสวัสดิ์ และพยอม ธรรมบุตร

ความต้องการด้านการท่องเที่ยววิถีไทย: กรณีศึกษาวัยรุ่นที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กัญญารินทร์ ไชยจันทร์

ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการบริโภคอาหารบุฟเฟ่ต์ในโรงแรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ชลลดา มงคลวนิช และคณะ

Cultural and Heritage Tourism Management: the Value of Cultural and Heritage Assets in Thailand: Case Study Ubon Ratchathani Province
Wisathit Somrak

บทความวิชาการ
Academic Article

วัฒนธรรมข้ามชาติในจังหวัดภูเก็ต
จารุณี คงกุล

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 40 แล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับรูปแบบกิจกรรมของสังคมมนุษย์ที่แสดงความเป็นชาติให้ปรากฏชัดเจนขึ้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย ทำให้การศึกษาด้านวัฒนธรรมมีแง่มุมต่างๆ .....