วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 36 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2561)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 36 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การพัฒนาศักยภาพอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณชากังราว การวิเคราะห์และการจำแนกปริศนาคำทายไทยในปัจจุบันกรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กในประเทศไทย องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม การเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจนำเที่ยวที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และบทความวิชาการเรื่อง ความรู้เรื่องการเทียบพุทธศักราชกับศักราชที่มัคคุเทศก์ควรทราบ
ปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย ความท้าทายของชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การพัฒนาศักยภาพอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เมืองโบราณชากังราว
Suprapa Somnuxpong
3 – 16

การวิเคราะห์และการจำแนกปริศนาคำทายไทยในปัจจุบัน : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
Pattaradhorn Sanpinit
17 – 25

การอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นละครเล็กในประเทศไทย
Panot Susuwan, Boonsom Yodmalee, et al.
26 – 40

องค์ประกอบของปัจจัยการตลาดและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำคลองลัดมะยม
Varaporn Limpremwattana, Darika Koolkaew
41 – 50

การเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจนำเที่ยวที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
Kanokkarn Kaewnuch
51 – 60

บทความวิชาการ
Academic Article

ความรู้เรื่องการเทียบพุทธศักราชกับศักราชอื่นๆ ที่มัคคุเทศก์ควรทราบ
La-iard Silanoi, Charin Phakprapai
61 – 73

ปฏิบัติการทางวาทกรรมในวัฒนธรรมสมัยนิยมผ่านเพลงลูกทุ่งไทย
Piyaluk Potiwan
74 – 81

ความท้าทายของชุมชนเชิงมรดกทางวัฒนธรรมต่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน
Aunkrisa Sangchumnong
82-91

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2559)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2559)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article สำรับอาหารพื้นถิ่นเมืองพิษณุโลกผกาวดี ภู่จันทร์ และ .....