วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

วัฒนธรรมการมีบุตรในพื้นที่ชายแดนใต้
อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต
3-15

เพลงไทยสากลสำหรับเด็กช่วงปี พ.ศ. 2482 – 2500
จิตร์ กาวี
16-25

โขนเฉลิมกรุง : แนวคิด รูปแบบ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดง
กรินทร์ กรินทสุทธิ์
26-37

การอนุรักษ์และสืบสานความหลากหลายทางชีวภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านอาหารพื้นเมืองภายใต้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์อึมปี้ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
ปวีณา งามประภาสม
38-48

กระบวนทัศน์นวัตกรรมเกมดิจิทัลคอนเทนท์ กระแสวัฒนธรรมสตรีนิยม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
เพ็ญประภา เกื้อชาติ และสุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล
49-63

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดนครนายก
พัชรินทร์ จึงประวัติ
64-76

บทความวิชาการ
Academic Article

สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโลกและประเทศไทย
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา
77-87

การอนุรักษ์ สืบสาน และการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาด้านการทอผ้าของชาติพันธุ์ไทลื้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วิชุลดา มาตันบุญ
88-96

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 (มกราคม – มิถุนายน 2562)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 37 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การถ่ายโอนความรู้วัฒนธรรมดนตรีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในจังหวัดสตูล แนวทางการประยุกต์ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการผลิตภาพยนตร์สั้นเชิงสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับฯ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2559)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 17 ฉบับที่ 31 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในชุมชนบ้านแขนน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตรัชฎา .....