วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 34 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2560)


บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

การสร้างความเข้มแข็งของทุนมนุษย์ในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวอีสานล้านนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ภัทรภร จิรมหาโภคา

การรับรู้ของเยาวชนไทยต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา และคณะ

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หัตกรรมเครื่องรักเครื่องเขินไทย – เวียดนาม
รพีพัฒน์ มั่นพรม

การศึกษาสภาพวัฒนธรรมมอญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มมอญในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน
อัญชัญ ตัณฑเทศ และคณะ

การประพันธ์ทำนองเพลงผ้าล้วง
อังคณา ใจเหิม

งานดนตรีไทยสากลของครูมงคล อมาตยกุล : ลักษณะเด่นในอุปนิสัย ความรอบรู้ความสำเร็จในการสร้างวงดนตรีและนักร้องเพลงลูกทุ่ง
กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

บทความวิชาการ
Academic
Article

บทความปริทรรศน์ : การสืบทอดสื่อพื้นบ้าน หมอลำเรื่องต่อกลอน
สันดุสิทธิ์ บริวงษ์ตระกูล