วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 28 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2557)

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริโภคอาหารท้องถิ่นภาคใต้ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
อาจารย์อภิณัทธ์ บุญนาค
3-16

แนวคิดทางการเมืองแนวพุทธของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
17-26

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
Peng Liting
27-38

สำรับอาหารมอญเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
อาจารย์ศรุดา นิติวรการ
39-58

การอนุรักษ์และฟื้ นฟูภาษาและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษากลุ่มชาติพันธ์ุ เลอเวือะ (ละว้า) บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดร.มยุรี ถาวรพัฒน์
59-66

ภาษาปู้อี : ภาษาที่ใกล้ชิดกับภาษาไทยในประเทศจีน
รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ
67-76

Related Post