วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2556)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 5 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการฯลฯ วัฒนธรรมอาหาร ละครย้อนยุค การท่องเที่ยวในย่านชุมชนส่วนอีก การเรียนปฏิบัติดนตรี และวิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของคนไทย และคนอเมริกันเพื่อการปรับตัวของประชาชนของทั้งสองประเทศซึ่งทุกบทความเนื้อหาน่าสนใจ และเป็นประโยชน์ ทั้งนี้ทุกบทความได้ผ่านการประเมินจากมีผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) เพื่อให้บทความที่ตีพิมพ์มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

วิถีชีวิตนักดนตรีตาบอดในสังคมไทย : กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
สมพร ปานยินดี
3-29

การสำรวจย่านชุมชนดั้งเดิมที่มีคุณค่าเชิงวัฒนธรรมในเขตจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสร้าง ทางเลือกทางการท่องเที่ยว
ผศ.สืบพงศ์ หงษ์ภักดี
30-43

การปฏิบัติคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้น
วิสุทธิ์ ไพเราะ
44-56

บทบาทของละครย้อนยุคที่มีต่อการสืบสานและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย
กัญจน์ดามาศ โกพล
57-69

A COMPARATIVE STUDY OF THAI AND AMERICAN’S EATING CULTURES FOR AN ADJUSTMENT OF PEOPLE OF THE TWO COUNTRIES
Sathita Thanasabkasem
70-82

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 (มกราคม – มิถุนายน 2558)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 29 (มกราคม – มิถุนายน 2558)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุขภาพ ของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานครณัฐกฤตา .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับฯ .....