วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 (มกราคม – มิถุนายน 2556)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 25 ประกอบด้วยบทความเรื่อง ที่น่าสนใจ อาทิการรับรู้ของนักท่องเที่ยวนานาชาติต่อเมืองกุ้ยหลิน การรับรู้เรื่องการเปิดเสรีอาเซียน และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ภาพลักษณ์ของตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย และอีกหลายบทความที่น่าสนใจใคร่รู้เป็นอย่างยิ่งท้ายนี้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วารสารฉบับนี้ จะสามารถทำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านต่อไป

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

PERCEPTION OF INTERNATIONAL TOURISTS TOWARDS GUILIN
LI YIN
3-17

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งามนิจ กุลกัน
18-30

การรับรู้เรื่องการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม วิจิตรา จามจุรี
31-43

ภาพลักษณ์ตลาดน้ำในสายตาของเยาวชนไทย
ผศ.ดร. ชลลดา มงคลวนิช
44-57

การบริโภคความทันสมัยและการยืนยันเอกลักษณ์ โดยการท่องเที่ยวและการปฏิสัมพันธ์กับชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย
Mr. Sean Meadows
58-68

แนวทางการประยุกต์คำสอนในเกสปุตติยสูตรแห่งพระไตรปิฎกเพื่อการสื่อสารจูงใจที่มีประสิทธิภาพ โดยการตีความย้อนกลับ
ดร.ละเอียด ศิลาน้อย
69-78

การเรียนปฏิบัติดนตรีในวิชาสังคีตนิยมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : ปฏิบัติเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดระดับเบื้องต้นด้วยวิธีการสอนแบบโคดาย
วิสุทธิ์ ไพเราะ

การจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
งามนิจ กุลกัน

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 (มกราคม – มิถุนายน 2561)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 19 ฉบับที่ 35 (มกราคม – มิถุนายน 2561)

บทบรรณาธิการ Editorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article วัฒนธรรมการมีบุตรในพื้นที่ชายแดนใต้อัลญาณ์ สมุห์เสนีโต3-15 .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่องการต่อยอดทางภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในรูปแบบของเครื่องจักสาน นอกจากนี้ บทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง The Characteristics of .....