วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 24 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2555)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 24 ประกอบด้วยบทความเรื่อง International Tourists’ Perception of Guilin ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม ชาติพันธุ์ฯ ในพหุสังคมรัตนโกสินทร์ ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงานของชาวจังหวัดสงขลา แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว ความมุ่งมั่นของผู้นำในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากรตามมุมมองของผู้บริหารในสถานประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ ซึ่งบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ ล้วนเป็นบทความที่มีประโยชน์ และน่าสนใจ

บทบรรณาธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

บทความวิจัย
Research Article

ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การจัดขันหมากเพื่อการสู่ขอการแต่งงาน ของชาวจังหวัดสงขลา
เสาวภา โชติเกษมศรี
3-15

การจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในชุมชนตลาดพลู เขตธนบุรี
มณีวรรณ ชาตวนิช
16-32

ความมุ่งมั่นของผู้นำในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นคเรศ ณ พัทลุง, ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
33-44

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบุคลากร ตามมุมมองของผู้บริหาร ในสถาน ประกอบการประเภทรีสอร์ทและโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
รัตนาภรณ์ ชาติวงศ์, เยาวภรณ์ เลิศกุลาทามนท์, วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์
45-55

ชนต่างภาษาในทัศนะของชนชั้นนำสยาม : ประวตั ศิ าสตร์นพิ นธ์ ชาตพิ นั ธ์วุ รรณา และความหลากหลายในพหุสังคมรัตนโกสินทร์
มาโนช พรหมปัญโญ
56-66

บทความวิชาการ
Academic Article

แหล่งนันทนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ช่วยดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
คณิต เขียววิชัย
67-74

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2558)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 16 ฉบับที่ 30 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2558)

บทบรรณาธิการEditorial ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช บทความวิจัยResearch Article ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวตลาดย้อนยุค : กรณีศึกษาตลาด .....