วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 (มกราคม – มิถุนายน 2555)

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 13 ฉบับที่ 23 ประกอบด้วยบทความเรื่อง การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ฯลฯ ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย-กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program ฯลฯ ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษากรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม Biocapture and Displaced to the Third World Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement และคุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

บทบรรณธิการ
Editorial

ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช

Research Article
บทความวิชาการ

การสร้างสังคมสมานฉันท์ด้วยสหศาสตร์ : กรณีศึกษาความไม่เข้าใจกันระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ผศ.ดร.สมหมาย จันทร์เรือง
3-17

ความสัมพันธ์ของการได้งานทำกับผลคะแนน TOEIC และคะแนนเฉลี่ยสะสม ของนักศึกษาสาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช, อาจารย์มัสลิน วุฒิสินธุ์
18-26

ปัญหาการใช้คำช่วยภาษาญี่ปุ่นของผู้เรียนชาวไทย – กรณีศึกษานักเรียนหลักสูตร Intensive Japanese Twinning Program ของมหาวิทยาลัยโตไกกับสถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
HIRONAKA TOMITA, FUMIYASU MAENO
27-45

ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยสยาม
ทศพร ทรัพย์สนอง
46-60

บทความวิชาการ
Academic Article

Biocapture and Displaced to the Third World : an analysis of the plight of the neo-effugio from the dystopo-fascisteria
IAIN COWIE
61-79

Hmong Refugees’ and the United States : “Home” Loss and Estrangement
SEAN MEADOWS
80-87

คุณธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ผศ.ดร.สิน งามประโคน
88-94

Related Post

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2556)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 14 ฉบับที่ 26 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2556)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 5 เรื่อง บทความวิชาการ 1 เรื่อง เช่น ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการฯลฯ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 15 ฉบับที่ 27 (มกราคม – มิถุนายน 2557)

ประกอบด้วยบทความวิจัย 4 เรื่อง บทความวิชาการ 2 เรื่อง โดยมีเนื้อหาเริ่มจากบทความวิจัยเรื่อง การประเมินคุณภาพการบริการของพนักงานต้อนรับฯ .....

วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 20 ฉบับที่ 38 (กรกฏาคม – ธันวาคม 2562)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่องการต่อยอดทางภูมิปัญญาพื้นบ้านของไทยในรูปแบบของเครื่องจักสาน นอกจากนี้ บทความวิจัยภาษาอังกฤษเรื่อง The Characteristics of .....