วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 (มกราคม – มิถุนายน 2563)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 (มกราคม – มิถุนายน 2563)

เนื้อหาของบทความในเล่มนี้มีสาระที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมหลายบทความ รวมทั้ง บทความเรื่อง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ .....