วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)วารสารกระแสวัฒนธรรม ปีที่ 21 ฉบับที่ 40 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2563)

วารสารกระแสวัฒนธรรมฉบับนี้เป็นฉบับที่ 40 แล้ว เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเหลือเกิน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับรูปแบบกิจกรรมของสังคมมนุษย์ที่แสดงความเป็นชาติให้ปรากฏชัดเจนขึ้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามยุคตามสมัย ทำให้การศึกษาด้านวัฒนธรรมมีแง่มุมต่างๆ .....